Chính sách bảo mật thanh toán

Chính sách bảo mật đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của các Đối tác cổng thanh toán

  • Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer).
  • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.
  • Tiêu chuẩn mã hóa SHA 256 bit.
  • Mật khẩu (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực. Mã hóa 3D của thẻ Visa và MasterCard (được xác nhận bởi Visa và MasterCard về tính bảo mật).
  • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của G8opentour.vn áp dụng với Khách hàng

  • G8opentour.vn cung cấp tiện ích lưu giữ token – chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối tác cổng thanh toán cung cấp cho g8opentour.vn. G8opentour.vn không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán được thực hiện bởi Đối tác cổng thanh toán được cấp phép.
  • Thẻ quốc tế: Thông tin thẻ thanh toán có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của G8opentour.vn. Đối tác cổng thanh toán sẽ lưu trữ và bảo mật.
  • Đối với thẻ nội địa: G8opentour.vn chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.